Koji Yakusho:Period Dramas
Created on January 19, 2009
Updated on February 22, 2011
Commemorating the long-waited issue of The DVD of "Hana no Ran" , the NHK TV's 1994 serial drama (Taiga drama) on January 23, 2009, I have decided to set up a page for Koji Yakusho's period dramas (Jidaigeki).

Here is the list of Koji Yakuso's TV, stage and movie period dramas:
(Black: TV dramas   
Red: Movies   Purple: Stage plays)


1979      
Yami no Kariudo/ Onimasa

1980        Kinagashi Bugyo

1981         Onna Taikoki
                Toge no Gunzo
                Jigoku no Okite

1983        
Tokugawa Ieyasu
                 Mominoki wa Nokotta

1984         Yamino Haguruma
                
Miyamoto Musashi

1987        
Sanbiki ga Kiru

1988@      Ai ni Moeru Sengoku no Onna   
               
Tenma no Koi (Stage play)     

1990       
Moeyo-ken

1991@    
Takeda Shingen     

1992       
Shin Sanbiki ga Kiru
                Kakashi Hanbei Hitori Tabi    

1993       Hacchobori Torimono Banashi

1994        Dai Chushingura     
               
Hana no Ran

1995        Shimizu Jirocho Monogatari
              
Tsukai! Sanbiki ga Kiru

1996        Haccho Bori Torimono Banashi
              
Ganryu-jima

2000      
Dora-Heita

2002      
Bangaku no Issho /Bangaku's Life Story

2007      
SILK

2010       Jusan nin no Shikaku

               
Saigo no Chushingra*****************************************************

As the list shows, Koji Yakusho had been appearing in TV period dramas almost every year, until 1996, when  "Shall We dansu?"  (directed by Masayuki Suo) was a great hit, with the result that1996 became a turning point in Koji Yakusho's life; for since that year his main concern has been directed toward movies.

Those who became Koji's fans after seeing "Tokugawa Ieyasu", "Miyamoto Musashi!" ,"Sanbiki ga Kiru" and other TV period dramas, are pleased with his success as a world-famous movie star; but it seems that such fans of koji still want him to appear in period dramas now and then.
Tokugawa Ieyasu
Miyamoto Musashi
Moeyo Ken
Takeda Shingen
Hana no Ran